Skip to main content
 • 06 21 66 22 86

 • info@bedon.nl

 06 21 66 22 86    info@bedon.nl

Privacyverklaring en Cookieverklaring

BEDON verzamelt en verwerkt persoonsgegevens om onze werkzaamheden goed uit te kunnen voeren.

Van wie ontvangen wij gegevens?

Afhankelijk van de situatie kunnen wij je gegevens van de volgende partijen ontvangen:

 • Van jezelf;
 • Kamer van Koophandel;
 • Relaties in ons netwerk.

Welke gegevens verwerken wij?

Hieronder vind je een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

 • Voor- en achternaam;
 • Adresgegevens;
 • Telefoonnummer;
 • E-mailadres;
 • Bankrekeningnummer.

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken

BEDON verwerkt je persoonsgegevens met als doel de overeengekomen opdracht uit te voeren, of om je te kunnen bellen of te e-mailen.

Delen van persoonsgegevens met derden

BEDON verstrekt uitsluitend persoonsgegevens alleen aan derden als dit noodzakelijk is voor de uitvoering van onze overeenkomst of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

De partijen waarmee je (persoons)gegevens gedeeld kunnen worden zijn:

 • Certificeringsinstanties;
 • Incasso-/debiteurenpartijen.

Geautomatiseerde besluitvorming

BEDON neemt geen besluiten over zaken op basis van geautomatiseerde verwerkingen die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma’s of -systemen, zonder dat daar een mens tussen zit.

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren

BEDON bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor je gegevens worden verzameld. Wij hanteren de volgende bewaartermijnen voor de persoonsgegevens:

 • Persoonsgegevens > Bewaartermijn van 10 jaar (na aflopen samenwerking). 
 • Wettelijk verplichtingen kunnen leiden tot een andere, langere bewaartermijn.

Als wij je gegevens niet meer nodig hebben, dan verwijderen wij de gegevens.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien en aan te passen (corrigeren). Daarnaast kun je ons vragen om de verwerking van je persoonsgegevens te beperken, je gegevens te wissen of om je gegevens over te dragen aan een andere zogenoemde verwerkingsverantwoordelijke.

Je kunt ons vragen om je gegevens niet meer te gebruiken. Als je bijvoorbeeld niet wilt dat wij je bellen of e-mailen heb je het recht om de eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken.

Je kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering of gegevensoverdracht sturen naar info@bedon.nl. Dit e-mailadres kun je ook gebruiken om je toestemming voor het gebruik van je persoonsgegevens in te trekken. Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door jou is gedaan, vragen wij je een kopie van je identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie je pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), documentnummer(s) en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van je privacy. We reageren zo snel mogelijk op je verzoek, maar uiterlijk binnen vier weken.

Klachten

BEDON wilt u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid hebt om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

Beveiliging

BEDON neemt de bescherming van je gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als je het idee hebt dat uw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op via info@bedon.nl

Cookies, of vergelijkbare technieken

Via onze website worden cookies geplaatst van Google Analytics. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen op uw computer, tablet of smartphone. BEDON gebruikt deze dienst om o.a. bij te houden hoe bezoekers onze website gebruiken zodat wij onze website en online diensten kunnen blijven verbeteren. Om Google Analytics privacyvriendelijk te maken blokkeren wij het meezenden van volledige persoonlijke IP-adressen. Ook delen wij geen gegevens met Google. Lees het privacybeleid van Google voor meer informatie.

Contactgegevens

BEDON
Westerflier 8
8103 HM Raalte
info@bedon.nl

Wijzigingen

BEDON behoudt zich het recht voor deze verklaring aan te passen. Wijzigingen worden bekendgemaakt op de website. Deze privacyverklaring is opgesteld d.d. 30-12-2022.